INSCHRIJFFORMULIER – graag uitprinten en inleveren bij aanvang van de 1e les.

Vioolschool De Jonge Violisten
Inschrijfformulier  Suzuki Vioolles bij Juffie Stieneke
Gegevens leerling
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Geboortedatum  Ooievaarspas nummer:
Straatnaam  Huisnummer
Postcode  Woonplaats
Naam moeder  emailadres moeder
Naam vader  emailadres vader
Telefoonnummer huis (vast)
Beroep moeder Mobiel tel nr moeder
Beroep vader Mobiel tel nr vader
Betalingsgegevens Lesgeld plichtige Datum eerste les
Achternaam
Voorletters
Kies: zoals boven  /  OF: Straatnaam  Huisnummer
Postcode Woonplaats
Mailadres voor factuur
Telefoon mobiel Telefoon vast
Wat deed u besluiten tot les bij De Jonge Violisten?
Plaats en datum
Door ondertekening verklaart u zich akkoord met de algemene lesvoorwaarden.
Handtekening betaalplichtige

ALGEMENE   VOORWAARDEN

Vioolschool De Jonge Violisten – Juffie Stieneke

Lesvoorwaarden lesjaar 2017/2018 kort samengevat.

INSCHRIJVING

U kunt uw kind uitsluitend als leerling inschrijven door middel van dit volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar. De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste (lagere) schoolweek. Het cursusjaar begint op 21 augustus 2017 en eindigt rond 24 juni 2018. Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad  en indien schriftelijk gemeld. De opzegtermijn is 3 maanden.

Vanaf het moment dat u in de eerste week de Welkom (bevestiging van plaatsing) ontvangen heeft, bent u verplicht het lesgeld te betalen (graag een kopie van de Ooievaarspas inleveren) Het lesgeld voor de eerste twee leerjaren bedraagt €780 inclusief de ouderbijdrage. Bij inschrijving na de aanvang van het lesjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan.

Lesgeld-plichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Het formulier moet door (een van) de ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

BETALING

Het lesgeld moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. 

In uitzonderlijke gevallen kan – in overleg – in 3 termijnen VOORAF worden betaald.(dus op 1 september, 1 december en 1 maart

Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad (zie beëindiging  van de lessen).

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.Indien u niet tijdig betaalt wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Wie het totale lesgeld in een keer vooraf voldoet mag €5 aftrekken.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. met een inschrijvingsbewijs van de gemeente.

Tussentijdse uitschrijving gedurende een lopend les jaar is niet mogelijk. Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen – gericht aan viooljuf@gmail.com – kunnen worden geaccepteerd.

Indien u zich heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 1 juni 2018; na 1 sept wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk een email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger gezocht. Maximaal vier uitgevallen lesweken per schooljaar worden mogelijk niet vervangen of op andere wijze gecompenseerd.

Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, kunnen helaas niet worden ingehaald.

DE STRIPPENKAART  (voor 10 lessen in het derde en 18 in het vierde en vijfde lesjaar)

Een strippenkaart is goed voor 10/18  lessen van een half uur.  De strippenkaart ontvangt u NA BETALING  van het lesgeld. De strippenkaart moet gebruikt worden in het seizoen van aankoop. Voor eventuele ongebruikte strippen aan het einde van het seizoen (10 juni) vindt GEEN restitutie plaats.

Verhindering Strippenkaart-les

Indien uw kind verhinderd is dient u de les tijdig af te zeggen. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet tijdige afzegging wordt de les in mindering gebracht op het aantal lessen van uw strippenkaart. Deze les mag dezelfde lesweek wel geruild worden met een andere leerling, mits de juf daarvan verwittigd wordt per email.

FOTO’s  mogen door ouders en docente  gebruikt worden op de Sociale Media, geluidsfragmenten niet.

Disclaimer

Vioolschool De Jonge Violisten besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Vioolschool behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.