Algemene voorwaarden omtrent betaling en inschrijving

pastedGraphic.pngALGEMENE   VOORWAARDENhoepelen

Vioolschool De Jonge Violisten van Juffie Stieneke
Lesvoorwaarden lesjaar 2017/2018 kort samengevat.

INSCHRIJVING
U kunt uw kind uitsluitend als leerling inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

Het cursusjaar begint op de eerste maandag na de Grote Vakantie en eindigt rond Sint Jan (laatste week Juni). Voortijdig stoppen (en betalen) van de lessen – er is een opzegtermijn van 3 maanden – is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad  en indien schriftelijk gemeld.

De lessen voor nieuwe leerlingen starten ook in de eerste (lagere) schoolweek. Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar. Vanaf het moment dat u in de eerste week een Welkom (bevestiging van plaatsing) ontvangen heeft, bent u verplicht het lesgeld te betalen (graag een kopie van de Ooievaarspas inleveren) Het lesgeld voor de eerste twee leerjaren bedraagt €780 inclusief de ouderbijdrage. Bij inschrijving na de aanvang van het lesjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan 

 

KORTING voor Ooievaarpashouders
Vioolschool De Jonge Violisten doet graag mee aan deze kortingsregeling! De korting bedraagt €165.  Voor kinderen kan aanvallend nogmaals €165 korting aangevraagd worden in het kader van ‘Kinderen doen mee’

Kinderen die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen dus in totaal een bedrag van €330 besteden bij een culturele of sportieve instelling. Klik hier voor meer informatie over deze regeling. 
NB: de Ooievaarspas moet gescand worden op het Koorenhuis en een kopie van de pas dient uiterlijk op 1 september ingeleverd worden bij Juffie Stieneke.
NB: Doorgaande leerlingen: eind mei kan de pas al verlengd worden!
NB2 –  voor iedereen: wettelijke bepaling

  • Leerlingen onder de 21 jaar zijn wettelijk verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen. Deze kopie moet op de eerste les aan de leraar gegeven worden.
  • Pupils under the age of 21 are legally obliged to hand over a copy of a valid proof of identity.

STICHTING LEERGELD
Daarnaast  kunnen kinderen  in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld  voor bijvoorbeeld de huur van de viool en de aanschaf van lesmateriaal. Maak er gebruik van!

Lesgeld-plichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Het formulier moet door (een van) de ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

BETALING

Het cursusgeld voor alle jaarcursussen moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. In uitzonderlijke gevallen kan – na overleg – in 3 termijnen VOORUIT worden betaald.

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.

Indien u niet tijdig betaalt wordt € 10,- administratiekosten (per factuur) in rekening gebracht.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. met een  inschrijvingsbewijs van de gemeente.Tussentijdse uitschrijving gedurende een lopend les jaar is niet mogelijk. Uitsluitend schriftelijke of email- uitschrijvingen, gericht aan juffie Stieneke, kunnen worden geaccepteerd.

Indien u zich heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 1 september 2017; na 1 sept wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk een email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger gezocht. Maximaal vier uitgevallen lessen per schooljaar worden mogelijk niet vervangen of op andere wijze gecompenseerd.

Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, kunnen helaas niet worden ingehaald.

DE STRIPPENKAART  (voor 10 lessen in het derde en vierde lesjaar)

Een strippenkaart is goed voor 10 lessen van een half uur.  De strippenkaart ontvangt u NA BETALING  van het lesgeld. De strippenkaart moet gebruikt worden in het seizoen van aankoop. Voor eventuele ongebruikte strippen aan het einde van het seizoen (rond de Pinsterworkshop) vindt GEEN restitutie plaats.

Verhindering Strippenkaart-les

Indien uw kind verhinderd is dient u de les tijdig af te zeggen. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet tijdige afzegging wordt de les in mindering gebracht op het aantal lessen van de strippenkaart.

Disclaimer

De Vioolschool besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Vioolschool behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.