ALGEMENE VOORWAARDEN

Lesvoorwaarden van de Vioolschool De Jonge Violisten

INSCHRIJVING

U kunt uw kind uitsluitend als leerling inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste (lagere) schoolweek. Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar. Vanaf het moment dat u in de eerste week de Welkom (bevestiging van plaatsing) ontvangen heeft, bent u verplicht het lesgeld te betalen (graag een kopie van de Ooievaarspas inleveren) Het lesgeld voor de eerste twee leerjaren bedraagt €780 inclusief de ouderbijdrage. Bij inschrijving na de aanvang van het lesjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan.

Het cursusjaar begint op 21 augustus 2017 en eindigt rond 24 juni 2017. Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad  en indien schriftelijk gemeld. De opzegtermijn is drie maanden.

Lesgeldplichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Het formulier moet door (een van) de ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

DE STRIPPENKAART  (voor 10 lessen in het derde en vierde lesjaar)

Een strippenkaart is goed voor 10 lessen van een half uur (ofwel 5 lessen van een uur) De strippenkaart ontvangt u NA BETALING  van het lesgeld.

Men mag maximaal 2 strippenkaarten per jaar kopen (voor dezelfde lessoort).

De strippenkaart moet gebruikt worden in het seizoen van aankoop.

Voor eventuele ongebruikte strippen aan het einde van het seizoen (10 juni) vindt GEEN restitutie plaats.

Verhindering Strippenkaartles

Indien u verhinderd bent dient u de les tijdig af te zeggen. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet tijdige afzegging wordt de les in mindering gebracht op het aantal lessen van uw strippenkaart.

BETALINGEN

Het cursusgeld voor alle jaarcursussen moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. In uitzonderlijke gevallen kan – in overleg – in 3 termijnen VOORAF  worden betaald

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.

Indien u niet tijdig betaalt wordt € 10,- administratiekosten (per factuur) in rekening gebracht.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. met een  inschrijvingsbewijs van de gemeente.

Tussentijdse uitschrijving gedurende een lopend les jaar is niet mogelijk

Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen, gericht aan juffie Stieneke, kunnen worden geaccepteerd.

Indien u zich als eerste jaars heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 1 september 2017; na 1 sept wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk een email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger gezocht. Maximaal vier uitgevallen lessen per schooljaar worden mogelijk niet vervangen of op andere wijze gecompenseerd.

Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, kunnen helaas niet worden ingehaald.

Disclaimer

De Vioolschool besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Vioolschool behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.