Lesvoorwaarden van de Vioolschool De Jonge Violisten

INSCHRIJVING

U kunt uw kind uitsluitend als leerling inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste (lagere) schoolweek. Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar. Vanaf het moment dat u in de eerste week de Welkom (bevestiging van plaatsing) ontvangen heeft, bent u verplicht het lesgeld te betalen (graag een kopie van de Ooievaarspas inleveren) Het lesgeld voor de eerste twee leerjaren bedraagt €780 inclusief de ouderbijdrage. Bij inschrijving na de aanvang van het lesjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan.

Het cursusjaar begint op 19 augustus 2022 en eindigt rond 24 juni 2023. Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad  en indien schriftelijk gemeld. De opzegtermijn is drie maanden.

Lesgeldplichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Het formulier moet door (een van) de ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

Verhindering Individuele lessen

Indien u verhinderd bent dient u de les zelf met een andere leerling te ruilen.Laat u het me BCC even weten?

BETALINGEN

Het cursusgeld voor alle jaarcursussen moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. In uitzonderlijke gevallen kan – in overleg – in 3 termijnen VOORAF  worden betaald

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.

Indien u niet tijdig betaalt wordt € 10,- administratiekosten (per factuur) in rekening gebracht.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Tussentijdse uitschrijving van 1 september tot 21 juni  is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. met een  inschrijvingsbewijs van de gemeente.

Tussentijdse uitschrijving gedurende een lopend les jaar is niet mogelijk

Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen, gericht aan juffie Stieneke, kunnen worden geaccepteerd.

Indien u zich als eerste jaars heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 10 september 2019; na 10 sept wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docenteen les geen doorgang vinden – gebeurt ongeveer NOOIT – , dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk een email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger gezocht. Maximaal vier uitgevallen lessen per schooljaar worden mogelijk niet vervangen of op andere wijze gecompenseerd.

Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, kunnen helaas niet worden ingehaald.

Disclaimer

De Vioolschool besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Vioolschool behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

INSCHRIJVING

De lessen voor nieuwe leerlingen starten op de eerste maandag van de lagere school

Inschrijving geldt altijd voor het gehele schooljaar

Het jaar begint op 1 september of direct op de eerste maandag dat de lagereschooltijd weer les heeft en eindigt rond Sint Jan (24 juni).

Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing of langdurige ziekte.

Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn wettelijk betaalplichtig.

BETALINGEN

Het lesgeld wordt in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. Voor kortere cursussen moet altijd uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus worden betaald.

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen kunnen worden geaccepteerd. Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden.

Deze uitschrijving gaat in op de eerste van de maand, volgend op die waarin de opzegging plaats vond.

Met of zonder afmelding niet komen de dag zelf: 100 % van het tarief.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk per email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt naar vervanging  vervanger gezocht.

 Vioolhuis 23 behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Vioolschool De Jonge Violisten
Inschrijfformulier  Suzuki Vioolles bij Juffie Stieneke
Gegevens leerling  
Achternaam  
Voornamen  
Roepnaam  
Geboortedatum  Ooievaarspas nummer:
Straatnaam  Huisnummer
Postcode  Woonplaats
Naam moeder  emailadres moeder
Naam vader  emailadres vader
Telefoonnummer huis (vast)  
Beroep moeder Mobiel tel nr moeder
Beroep vader Mobiel tel nr vader
Betalingsgegevens Lesgeld plichtige Datum eerste les
Achternaam  
Voorletters  
Kies: zoals boven  /  OF: Straatnaam  Huisnummer
Postcode Woonplaats
Mailadres voor factuur  
Telefoon mobiel Telefoon vast
Wat deed u besluiten tot les bij De Jonge Violisten?  
Plaats en datum  
Door ondertekening verklaart u zich akkoord met de algemene lesvoorwaarden.
Handtekening betaalplichtige

ALGEMENE   VOORWAARDEN

Vioolschool De Jonge Violisten – Juffie Stieneke

Lesvoorwaardenlesjaar 2017/2018kort samengevat.

INSCHRIJVING

U kunt uw kind uitsluitend als leerling inschrijven door middel van dit volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar. De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste (lagere) schoolweek. Het cursusjaar begint op 21 augustus 2017 en eindigt rond 24 juni 2018.Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad  en indien schriftelijk gemeld. De opzegtermijn is 3 maanden.

Vanaf het moment dat u in de eerste week de Welkom (bevestiging van plaatsing) ontvangen heeft, bent u verplicht het lesgeld te betalen (graag een kopie van de Ooievaarspas inleveren) Het lesgeld voor de eerste twee leerjaren bedraagt €780 inclusief de ouderbijdrage. Bij inschrijving na de aanvang van het lesjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan.

Lesgeld-plichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Het formulier moet door (een van) de ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

BETALING

Het lesgeld moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. 

In uitzonderlijke gevallen kan – in overleg – in 3 termijnen VOORAF worden betaald.(dus op 1 september, 1 december en 1 maart

Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad (zie beëindiging  van de lessen).

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.Indien u niet tijdig betaalt wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Wie het totale lesgeld in een keer vooraf voldoet mag €5 aftrekken.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. met een inschrijvingsbewijs van de gemeente.

Tussentijdse uitschrijving gedurende een lopend les jaar is niet mogelijk.Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen – gericht aan viooljuf@gmail.com – kunnen worden geaccepteerd.

Indien u zich heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 1 juni 2018; na 1 sept wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docenteen les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk een email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger gezocht. Maximaal vier uitgevallen lesweken per schooljaar worden mogelijk niet vervangen of op andere wijze gecompenseerd.

Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, kunnen helaas niet worden ingehaald.

DE STRIPPENKAART  (voor 10 lessen in het derde en 18 in het vierde en vijfde lesjaar)

Een strippenkaart is goed voor 10/18  lessen van een half uur.  De strippenkaart ontvangt u NA BETALING  van het lesgeld. De strippenkaart moet gebruikt worden in het seizoen van aankoop. Voor eventuele ongebruikte strippen aan het einde van het seizoen (10 juni) vindt GEEN restitutie plaats.

Verhindering Strippenkaart-les

Indien uw kind verhinderd is dient u de les tijdig af te zeggen. Onder tijdige afzegging wordt verstaan afzegging tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij niet tijdige afzegging wordt de les in mindering gebracht op het aantal lessen van uw strippenkaart. Deze les mag dezelfde lesweek wel geruild worden met een andere leerling, mits de juf daarvan verwittigd wordt per email.

FOTO’s  mogen door ouders en docente  gebruikt worden op de Sociale Media, geluidsfragmentenniet.

Disclaimer

Vioolschool De Jonge Violisten besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Vioolschool behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

 

Optredens – een belangrijk ondser deel van deze methode,

De kinderen treden vanaf dag 1 op, samen met de meer gevorderden= leerlingen. Als ik terugkijk  komen de leerlingen die het verst kwamen voor de geest. En wat bleek?  Zij waren er bij ELK optreden – hun ouders kregen het voor elkaar er “gewwon” te zijn. Ook tegenwoordig zijn er kinderen die snelle vorderingen maken en al snel mooi spelen. Tegenwoordig houd ik een presentielijst bij. En wat blijkt?  De kinderen die er “altijd” zijn – door weer en wind –   worden “vanzelf” (?!)  goede violisten…

Er zijn geplande optredens die nu al op de agenda staan. Daar wordt vanzelfsprekend elke leering verwacht te spelen. Dit kunnen het Herfst en Lente Solo Recital zijn, het groeps Winterconcert, de Kerstconcerten of het boulevard concert. De Gypsy Academy concerten wil natuurlijk niemand overslaan.Die zijn vaak op zondag. Alhoewel ik snap dat er dna andere verplichtingen kunnen zijn verwacht ik iedereen zoveel mogelijk. Als een kind er onverhoopt echt niet bij kan zijn verwacht ik een emailtje met de reden. (Bij de Fancy Fidders geldt: als je n concert misat vlieg je eruit….. zelfs heftige sneeuwval wordt getrosteerd en ieder kind is er gewoon altijd!)

Daarnaast worden we vaak uitgenodig op zaterdag of zondag  ergens te spelen: op de Bazar van de Vrije school, in Scheveningen. Fonds 1818, Poolse Kinderspelletjesdag, Koorenhuis. Ik snap dat dat voor sommige families wat veel is en help graag een kezue te maken! ik neem alleen optredens aan die rond het spelen leuk voor kinderen zijn!

Niet komen opdagen voor een gepland concert kan dus niet. Vergelijk het met een hockey wedstijd: we zijn een team, vooral door de gevorderde kinderen gedragen, en op ieder kind wordt gerekend en ieder kind draagt zijn steentje bij :-))

 

Privacy Policy

De Jonge Violisten  uses the following privacy policy. Your privacy is important, and De Jonge Violisten is committed to protecting it. The purpose of this privacy policy is to inform you what information may be collected and how it is used. This statement only applies to this website.

What information is collected

The information that is voluntarily submitted to the website:

 • Information given via the contact form including; but not limited to:
  • First and Last names
  • Telephone Number
  • Email address
  • Any other information that you provide via the contact form

Cookies

 • Information may be logged using cookies. Cookies are small data files stored on your browser.  Both session (transient) cookies and persistent (permanent/stored) cookies may be used. Session cookies are cookies which expire when your browser is closed. Persistent cookies are cookies that stay on your browser until they are deleted.

How your information may be used

 • To respond to your inquiry using the contact information you have provided via the contact form

How long is your data stored?

Your personal data is stored for as long as it is deemed necessary for its original intended purpose.

Access and Control of your Personal Data

You are entitled to view your personal data as well as to correct or request to have it removed. You also have the right to withdraw any previous consents you have given for processing of your personal data.

Links to third party websites

Links may be provided to other websites. This privacy policy only covers De Jonge Violisten and the Gypsy Academy – They are not responsible for the content or privacy practices of any third-party links listed on www.vioolles.info.

Contact

Should you have any questions about this Privacy Policy please contact me

Or via telephone:

Tel: +31 70 350 3015

TARIEVEN en lesweken

Alle positieve resultaten in het verleden werden altijd behaald omdat de kinderen twee keer per weekgroepsles hebben.

Een lesjaar duurt 10 maanden. Tussentijds beëindigen van de lessen ontlast de betalingsplicht van de ouders niet. Uitzondering: langdurige ziekte en verhuizing ver buiten Den Haag.

Heteerste en tweede jaarkrijgen de leerlingen per week twee keer groepsles. Een eerste jaars groepsles duurt 45 of 60 minuten afhankelijk van de grootte van de groep.

In het derde jaarworden de twee groepslessen van een uur na Kerstaangevuld met een strippenkaart voor 10 individuele lessen van 30 minuten (om de puntjes op de i te zetten in de Seitz- en  Vivaldi concerten en het concert voor twee violen van J.S.Bach)

De vierde en vijfde jaars hebben naast de wekelijkse Instructie-les op maandag afwisselend een individuele lesvan 30 minuten in de ene week, en in de andere week een ensemble-lesop donderdag. Dus in totaal twee keer per week les.

PS: 4e en 5e jaars mogen meedoen aan het Florence concours of de Iordens Viooldagen  (reken wel op extra kosten en voorbereidings groepslessen, hoofdelijk omgeslagen)

LESWEKEN 

Door vakantie en feestdagen komen lessen te vervallen: herfst-, kerst-, crocus-, mei- en zomervakantie en verder 5 december, Koningsdag,  Goede Vrijdag en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag.

Het seizoen heeft 38 lesweken: 21 weken  tot 1 februari, en 19 van februari tot Sint Jan.

Een lesjaar start  op de eerste maandag van het schooljaar. De lessen stoppen eind juni, rond Sint Jan (24 juni) omdat de kinderen daaarna vrijwel niets meer opnemen en het heerlijk vinden om na het intensieve lesjaar, waar ze heel veel leerden – en niet het minst tijdens de Pinksterworkshop! – nu zomerdingen te doen, buiten….

Standaard is er, als 90% van de kinderen kan, ten huize van de juf voor de eerste- en tweedejaars een mini-Voorjaars workshop op een zaterdag, en voor de Vivaldi kinders een logeerweekend in april of mei, waardoor geen kind te weinig les krijgt. Integendeel!

TARIEVEN  2022/23

 

Jaar

tarief basis*

Groepsles Plus Individuele les Totaal Gratis**
Leerjaar 1 en 2 € 960 Twee groepslessen van 60 (45) minuten Inhaallessen tbv Violen voor Afrika Op aanvraag € 860 Mini workshop
Lesjaar 3 € 1130 Twee groepslessen van 60 minuten Strippenkaart á € 250 Vanaf boek 4 10 extra individuele lessen € 1110 Logeer weekend
Lesjaar 4 en 5 € 1190 Wekelijkse instructie les plus tweewekelijkse samenspelles plus om de 2 weken individuele les  Strippenkaart
á € 450
18 extra individuele lessen € 1130 Logeer weekend
    NB: in de Gypsy periode is er elke donderdag en maandag les PLUS individuele lessen gaan ook door. er ook op donderdag les!    
 • *inclusief het les materiaal,  de Gypsy Academy en het 5/12 cadeau
 • **alleen als 90% van de kinderen kan komen.
 • Bij het afnemen van de lessen nade eerste week les gaat men automatisch akkoord met bovenstaande voorwaarden.
 • Ooievaarspas korting mogelijk in het kader Kinderen doen  mee (€330)
 • Eveneens  is – via Stichting Leergeld – een tegemoetkoming mogelijk voor vioolhuur en lesmateriaal.

Het lesgeld is inclusief de Gypsy Lessen (3 periodes van twee weken  met een tweede leraar) en de meeste lesbehodigdheden  en dient vooraf in twee termijnen (vóór 1 September en vóór 1  Februari)  te worden betaald,  (contant in enveloppe met bedrag en naam kind)   Bij uitzondering en na overleg kan er in maximaal 3 termijnen betaald worden. Deze termijnen dienen vóór 1 september,  1 december en 1 maart te zijn voldaan, dus eveneens VOORAF. Betalen achteraf per maand is niet mogelijk

Bij te late betaling wordt per verstuurde herinnering € 10,- administratie kosten  in rekening gebracht. De tweede les na het verstrijken van de betaaldatum graag een contante betaling in een enveloppe voor het begin van de les geven. Als dit niet lukt  dan wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd totdat de betaling  volledig gedaan is. De dan eventueel nodige inhaallessen  à € 50 per uur dienen ter plekke te worden voldaan.

Niet gegeven individuele lessen wegens ziekte/afwezigheid  van de leerling en ziekte van de docent (komt eigenlijk nooit voor!)  worden gewoon betaald –  of kunnen eventueel geruild worden met andere leerlingen (graag CC aan de juf melden)  

Wie in jaar 1 en 2 vóór 8 september het volledige jaarbedrag betaalt mag op dit bedrag € 5  in mindering brengen.

Drie keer per jaar leren de kinderen zigeunermuziek. Juffie Stieneke begeleidt dan aan de piano zodat de kinderen een volledige muziekbeleving kunnen hebben. Voor deze lessen met twee lerarenwerd de ouders een vrijwillige bijdrage “in het vogelhuisje” gevraagd om de extra kosten van 50 euro per uur te dekken. Voortaan geldt dit alleen voor de Gypsy Workshops in het weekend. Graag hoofdelijk omslaan of hebben we in iedere groep een sponsor? Richtprijs bij 10 leerlingen: 5 euro per les.

 == Les repertoire De Jonge Violisten anders omschreven==

Voor gedetailleerde indicatie per leerjaar:  zie Lessen/Lessen meer in detail

Jaar 1 en 2 Groepsles–“van niet tot iet”oftewel van hoe houd je een viool vast: van Kortjakje tot Humoresque in 1een 3e positie. 960 euro per jaar voor ±78 lessen, van de eerste schooldag tot rond Sint Jan (24 juni) .

Jaar 3: tot en met Vivaldi Concert in a mineur of het Dubbelconcert van Johann Sebastiaan Bach:  twee keer per week groepsles plus 10 individuele lessen van 30 minuten, bijvoorbeeld ter voorbereiding op deelname Concours en afwerken Vivaldi/Bach vioolconcert: 880 plus 250= €  1130 

Jaar 4: van Vivaldi tot Country Dance: wekelijks groepsles plus 18 keer individuele les of,  in de andere week; Ensemble-les:  €690 plus 500 = € 1190  .9Jaar 5: van Country Dance tot Corelli, la Folia: wekelijks groepsles plus 18 keer individuele les of,  in de andere week; Ensemble-les:  €650 plus 50= € 1190

Jaar 6: van Händel sonates tot Bach a klein  vioolconcert/Romance van Beethoven: Individuele les plus tweewekelijkse ensemble lessen op donderdagavond

FACULTATIEF  Vanaf  jaar 4  (van harte aanbevolen o.a. door Herr Schaefer) 6- strippen kaart lessen van 45 minuten à 250 euro: complementaire piano snelcursusen praktische muziektheorie/accoordenleer, individueel, apart af te spreken.  Graag vooraf betalen.

Gevorderdenalleen individuele les, een keer per week à 50 euro per uur

Jaar 6/7: de grote Vioolwerken: Adoration, Variaties/Sonate van Paganini, Mozart sonate, Beethoven Romances.

 

Aantal LESWEKEN: 38 LESWEKEN

Zomer: 9 weken 

NB: wordt binnenkort aangepast

Week 35 (dwz 27-31 augustus ) t/m 22(18 oktober)

Lesweek A heeft groep IV en V individuele les op woensdag en ensemble les op donderdag

lesweek B: groep  heeft individuele les op woensdag en ensemble les op donderdag

Lesweek A individuele les groep 4 en 5: 23 aug, 6 & 20 sept, 4 & 25 okt, 8 & 22 nov, 6 en 20 dec.

Lesweek B individuele les groep 4: 30 aug, 13 & 27 sept, 11 oktober, 1 & 15 & 29 nov, 13 dec.

Herfstvakantie: Week 43 (22 t/m 25 oktober)

Herfst: 9 weken

Week 44 t/m week 51

Kerstvakantie( 22 december  t/m 6  januari) 


2020 Lesweek A individuele les groep 5: 17 & 31 jan, 14 feb, 7 & 21 mrt, 4 & 18 apr, 16 mei

Lesweek B individuele les groep 4: 10 &24 jan, 7 & 21 feb, 14 & 28 mrt, 11 & 25 apr, 23 mei  

Winter: 7 weken

Week 2 dwz 9-13 januari t/m week 8 (24 februari 2017)

Crocusvakantie week 9 (27 februari t/m 3 maart)

Lente: 11 weken

Week 10 (6 maart) t/m 20

Paas lang weekend 

Zomer 2020: 4 weken

Mei vakantie: week 21 of 22

Week 21/22  NB: in het weekend 3/4/5 juni: 22ePINKSTER workshop!

Week 23 t/m 25 dwz tot 24 juni

 
 
 
 
 

STUDIO POLICY

Policy of Vioolhuis De Jonge Violisten

All Students and Parents who are enrolled in this studio agree to:

 • Listen to the handed out Suzuki CD daily.
 • Practice their violin daily.
 • Attend all private lessons, group lessons and concerts and arrange their weekly schedules accordingly
 • Pay term fees (due September 1 and February 1) in advance by bank transfer or cash
 • A parent/nanny/grandparent will always be present during the lesson, to observe and take notes in order to guide home practice.

Electronic Devices

Please turn all mobile phones on silent during lesson times, as even a buzz can be a distraction from the lesson. Mobile phones should never be answered during lessons. Parents are encouraged to use tablets, cameras or smartphones to take notes or videos, but these should never be used to play games, text, check email, read articles, or surf the internet during lessons.

Absences/Illness

Please communicate your child’s absence directly with me via email or private text, and not in the group’s App. I understand emergencies happen. In that case please contact me as soon as you can by email, not by app. In case of absence please ask for other parents’ notes and watch the App carefully before the next violin lesson.

The lesson times agreed upon by teacher and parent is regarded as a mutual commitment for the academic year and is not recoverable if a lesson is missed.

Missed Lesson Policy – Please Read Carefully

The tuition charged covers not only instruction time but time spent planning lessons and concerts, getting materials for the students ready at the right moment, Gypsy Academy preparation time, administration, attendance at conferences and meetings plus professional training and membership costs. Also for parents and children the use of the Teachers Library in the Vioolkeuken, a 5/12 ( Sinterklaas) violin gift for each child, and what the teacher thinks the children need.

It is not possible to reschedule when a student misses a lesson for any reason including illness, dental appointments, school events or prearranged holiday. If an unavoidable conflict with your child’s individual lesson time* arises, you are welcome to try and arrange a lesson switch with another willing family. Please let me know (BCC?) the final arrangement.

A cancelled lesson because of the teachers illness rarely happens and will not be made up.  To be missed lessons by the teacher known in September are not on the bill. I always strive for each child to have at least one lesson a week!

===========================================

*The lesson spot is exclusively reserved for each student. I prepare for each lesson, and am present for each lesson.

ALGEMENE   VOORWAARDEN

Vioolschool De Jonge Violisten van Juffie Stieneke
Lesvoorwaarden lesjaar 2021/22 kort samengevat.

INSCHRIJVING
U kunt uw kind uitsluitend als leerling inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.

Het cursusjaar begint op de eerste maandag na de Grote Vakantie en eindigt rond Sint Jan (laatste week Juni). Voortijdig stoppen (en betalen) van de lessen – er is een opzegtermijn van 3 maanden – is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad  en indien schriftelijk gemeld.

De lessen voor nieuwe leerlingen starten ook in de eerste (lagere) schoolweek. Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar. Vanaf het moment dat u in de eerste week een Welkom (bevestiging van plaatsing) ontvangen heeft, bent u verplicht het lesgeld te betalen (graag een kopie van de Ooievaarspas inleveren) Het lesgeld voor de eerste twee leerjaren bedraagt €780 inclusief de ouderbijdrage. Bij inschrijving na de aanvang van het lesjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan 

Klik op onderstaande link voor het inschrijfformulier, print het (eventueel nog een voor uw eigen administratie), vul het in, onderteken het  en neem het mee naar de les

Inschrijfformulier 2022/23  Alg Voorwaarden Suzuki vioolles bij Juffie Stienekev2

KORTING voor Ooievaarpashouders
Vioolschool De Jonge Violisten doet graag mee aan deze kortingsregeling! De korting bedraagt €165.  Voor kinderen kan aanvallend nogmaals €165 korting aangevraagd worden in het kader van ‘Kinderen doen mee’

Kinderen die in het bezit zijn van een Ooievaarspas kunnen dus in totaal een bedrag van €330 besteden bij een culturele of sportieve instelling. Klik hier voor meer informatieover deze regeling. 
NB: de Ooievaarspas moet gescand worden op het Koorenhuis en een kopie van de pas dient uiterlijk op 1 september ingeleverd worden bij Juffie Stieneke.
NB: Doorgaande leerlingen: eind mei kan de pas al verlengd worden!
NB2 –  voor iedereen: wettelijke bepaling

 • Leerlingen onder de 21 jaar zijn wettelijk verplicht een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overhandigen. Deze kopie moet op de eerste les aan de leraar gegeven worden.
 • Pupils under the age of 21 are legally obliged to hand over a copy of a valid proof of identity.

STICHTING LEERGELD
Daarnaast  kunnen kinderen  in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld  voor bijvoorbeeld de huur van de viool en de aanschaf van lesmateriaal. Maak er gebruik van!

Lesgeld-plichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Het formulier moet door (een van) de ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

BETALING

Het cursusgeld voor alle jaarcursussen moet altijd in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. In uitzonderlijke gevallen kan – na overleg – in 3 termijnen VOORUIT worden betaald.

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.

Indien u niet tijdig betaalt wordt € 10,- administratiekosten (per factuur) in rekening gebracht.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. met een  inschrijvingsbewijs van de gemeente.Tussentijdse uitschrijving gedurende een lopend les jaar is niet mogelijk.Uitsluitend schriftelijke of email- uitschrijvingen, gericht aan juffie Stieneke, kunnen worden geaccepteerd.

Indien u zich heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor 1 september 2017; na 1 sept wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docenteen les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk een email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger gezocht. Maximaal vier uitgevallen lessen per schooljaar worden mogelijk niet vervangen of op andere wijze gecompenseerd.

Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, kunnen helaas niet worden ingehaald.

 

Disclaimer

De Vioolschool besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Vioolschool behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Huurvoorwaarden in geval van gebruik viool-van-de-juf

Juf en Huurder verklaren een overeenkomst te zijn aangegaan betreffende huur van een viool op maat, strijkstok, kist, hars, stofdoek, adreslabel van de juf aan de kist,hierna kortweg te noemen “Instrument”, waarbij onderstaande voorwaarden van toepassing zijn.

1. De huur begint bij het overhandigen van de viool, en  de toezegging van betaling van de eerste huurtermijn van 4 of 6 maanden PLUS een borg á € 50 (of € 100 bij de duurdere instrumenten)  daags erna.  Viool en stok zijn niet verzekerd. De minimale huurperiode is één kwartaal. Indien Huurder de overeenkomst wil beëindigen dient dit uiterlijk 2 weken voor afloop van het lopende kwartaal te geschieden.

2. Huurder dient juf te informeren indien er wijzigingen van het huisadres, telefoonnummer, emailadres of bankgegevens van toepassing zijn.

3. Huurder dient de huurtermijn in geval van automatische verlenging uiterlijk binnen 2 weken na aanvang van de nieuwe periode  contant te betalen met vermelding van naam en instrument nummer.

4. Huurder dient de verschuldigde borg samen met de 1e huurtermijn te betalen. Juf retourneert de borg in dezelfde envelop na inlevering van het instrument indien na inspectie door de juf geen gebreken zijn geconstateerd.

5. Huurder dient het gehuurde in goede staat te houden. Indien zich onverhoopt een schade voordoet dient de Huurder dit direct te melden aan de juf. Schade aan het Instrument is voor rekening van de Huurder.  Verlies ervan ook.Indien juf en Huurder niet tot overeenstemming kunnen komen over een schade zal in overleg een onafhankelijke schade expert worden ingeschakeld, waarbij het oordeel van de onafhankelijke schade expert bindend zal zijn voor beide partijen. Mankementen ontstaan bij normaal gebruik zoals snaarbreuk en overmatig verlies van de strijkstok beharing komen voor rekening van Huurder

6. Bij beëindiging van de overeenkomst retourneert Huurder het Instrument prompt bij de juf.

7. De juf is niet aansprakelijk voor schade en verlies geleden door Huurder of derden i.v.m. het Instrument.

Lesbenodigdheden 2022/2023

Wat heeft welk kind in welk jaar nodig?

Jaar 1: groep 1

 • Pre-Kortjakje kleurige aantekeningen per email of papieren  “boek “
 • Email samenvattingen van de lesstof vanaf Lightly Row
 • Toegang tot You Tube links, sinds kort door de juf gemaakt tbv de Haagse leerlingen Materiaal voor vulling van het zelf aan te schaffen (HEMA?) Foto Plakboek met stevige harde kaft en grote ring. . Ook per email ontvangt u regelmatig iets. Graag uitprinten en inplakken.
 • Sinterklaas- en Kerstliedjes: melodie en tekst – voor de intocht van de Goedheiligman
 • CD met de 75 mooiste Kerstmelodieëndie de kinderen in het 2ejaar en de rest van hun leven kunnen spelen – ook geschikt voor tijdens het kerstdiner, zoals veel ouders elk jaar melden. Begin december. Ik zet het graag ook op een USB stick, samen met de Gypsy Academy muziek. 
 • Lesmateriaal boek 1A inclusief aantekeningen voor de ouders – januari
 • Notenlees materiaal – februari
 • Lesmateriaal boek 1B inclusief aantekeningen voor de ouders – april
 • CD boek 1 inclusief extra luistermuziek (krijgt ieder kind in april/ mei) of staat al op de door ouders geleverde USB stick – nu pas vraag ik u die regelmatig te gaan beluisteren. Daarvoor zing ik liever alles met de kinderen….
 • Muziek tijdens Mini Workshop in Mei

Verder aanschaffen:

 • Stevig schrift voor aantekeningen gedurende 5 jaar
 • (HEMA) Plakboek – kies uit de baisikleuren roze en groen of kies uit de duurdere varianten die elk jaar verschijnen.
 • Schrijf duidelijk naam en gegevens van het kind voorin. Het kan uitgroeien tot een “document” met foto’s van alle lesstof, aangevuld met concerten, artikelen, programma’s, stickers en kaarten.
 • Label (een schoenkadootje?) aan de vioolkist met adresgegevens leerling, mogelijk naast een viool label met info. Dit gaat van vioolkist naar vioolkist meer en hangt uiteindelijk aan de eigen viool…..
 • Rond maart: lessenaar(eventueel via de juf) diverse prijzen en uitvoeringen. Vanaf eind jaar 2 spelen we ook elke les van deze lessenaar.
 • Te koop v oor de liefhebbert: laatste exemplaren van HET Groene boek à €17,50: De Viool of het kleurige boek met CD à €19,95– suggestie: cadeautje op 5 december.Ik kan het boek in een doos of tas klaarleggen met de naam van het kind erop – terwijl de kinderen de viool inpakken kunt u dan opvállend ònopvallend in de openhaardkamer uw Sintcadeau halen. Elk jaar weer heel leuk om de eerstvolgende les na 5 december een van de kinderen te horen vertellen dat ze een mooi boek over de viool hebben gekregen en de reactie van de anderen: “ hee: ik ook!!”  

Warm aanbevolen: Edmund Springer: Helping Parents Practise – het witte boek à €22 via internet of via de juf

Jaar 2

De tweede jaars  krijgen na de betaling van het lesgeld  de DVD  ” Van Kortjakje tot Bach dubbel”     met relevante muziek voor de komende jaren – ook voor concoursen in de toekomst. Die kan natuurlijk ook prima als 5/12 cadeau dienen! Procedure: zie jaar 1

 Verder:

 • CD boek 2 en 3 – op USB stick – Geef die begin september aan de juf? 
 • te leen: Aantekeningen (netjes behandelen!)
 • Lesmateriaal boek 2 met aantekeningen om te studeren, (inclusief piano-begeleiding voor wie dat wenst) 
 • Lesmateriaal boek 3 met aantekeningen om te studeren, (inclusief piano-begeleiding voor wie dat wenst)
 • Muziek  tijdens mini workshop in Mei

Warm aanbevolen: Edmund Springer: Helping Parents Practise – het witte boek à €22 via internet of via de juf

Zelf aanschaffen

 • Label aan de vioolkist met adresgegevens leerling, mogelijk naast een viool label met info.

 

Jaar 3

 • Het Rode Boekje: Vreemde woorden in de Muziek  (voor 5/12)
 • Dik Kerstmuziek boek met alle (vaak meerstemmige) Kerstmuziekuit de Nederlandse, Engelse, Duitse en Amerikaanse cultuur, veelal inclusief pianobegeleiding – voor de rest van je leven
 • Boek 4
 • CD boek 4 – lever de USB stick in september in…. 
 • Te leen : ritme training 1 en 2 (netjes behandelen!)
 • Eerste duet 
 • Muziek tijdens Logeerweekend bij de juf voor Vivaldikinders

Zelf aanschaffen  bij Albersen, Valeriusstraat 12, 2517 HR Den Haag (tel 3456 000): Bach concert voor 2 violen, Bärenreiter uitgave. Blauwe boek met gouden etiket. Als verjaardags cadeautje?

 • Label aan de vioolkist met adresgegevens leerling, mogelijk naast een viool label met info.

Warm aanbevolen: Edmund Springer: Helping Parents Practise – het witte boek à €22 via internet of via de juf

Er is nog een zeer beperkt aantal  (2) zeer mooie (vervolg)boeken over de viool: het zogenaamde “Oranje” boek met CD (uitverkocht maar door mij opgekocht ) à € 19,95 – Wederom suggestie: voor verjaardag of als cadeautje op 5 december.

Jaar 4

Lesmateriaal boek 5 en La Folia – inclusief aantekeningen om te studeren en piano-begeleiding

 • CD boek 5 inclusief extra viool luisterstukken en pianobegeleiding – lever de USB stick in september in
 • CD boek 6 inclusief extra viool luisterstukken en pianobegeleiding voor wie dat op prijs stelt 
 • “Shifting” boek
 • Dubbelgrepen boek
 • Toonladders
 • eveneens op USB stick een extra CD met gevorderd repertoire 
 • Wohlfahrt  opus 45 Zestig Etudes – Zelf aanschaffen 
 • Seizoen 2022/23: Meerstemmige Samenspeelmuziek: Duetten, o.a. Nederlandse
 • Volksmuziek, tegenstemmen, drie- en vierstemmige muziek.
 • Seizoen 2021/22: muziek voor bruiloften en partijen
 • Materiaal tijdens Logeerweekend bij de juf voor Vivaldikinders

Zelf aanschaffen

 • Label aan de vioolkist met adresgegevens leerling, mogelijk naast een viool label met info.
 • Zelf Map met lege plastic insteekhoesjes meenemen

Warm aanbevolen – Albersen weet precies welke uitgave : Handel Sonates, de rode boeken, uitgave Bärenreiter (3 rode boeken) – als Verjaardags cadeautje?

Of de Bach dubbelconcert editie: lichtblauw met gouden label voorop 

Jaar 5

 • CD boek 7/8i nclusief extra viool luisterstukken en pianobegeleiding
 • CD “Repertoire“voor gevorderden
 • Lesmateriaal boek 6 en 7
 • 2022/23: Volksmuziek materiaal en/of Muziek voor Bruiloften en Partijen
 • Virtuoze vioolmuziek met pianobegeleiding
 • Stemvork en Sourdine

Verder zelf aanschaffen via firma Albersen: Bach concert in a mineur, het Blauwe boek met gouden etiket – Verjaardags cadeautje?

Label aan de vioolkist met adresgegevens leerling, mogelijk naast een viool label met info.

Jaar 6

CD “Violin Virtuoso”

Lesmateriaal boek 8

Veel Bladmuziek: zelf aan te schaffen bij firma Albersen (en kopie van de jufs aantekeningen)

Label aan de vioolkist met adresgegevens leerling, mogelijk naast een viool label met info.

Jaar 7

Veel plezier bij de volgende vioolleraar, waar je alle bladmuziekvoortaan bij Albersen koopt en daarin je eigen aantekeningen maakt en krijgt.

 

STOPPNG LESSONS  ook in het Nederlands  OPZEGGEN

For your convenience  – in Dutch  and the main points translated into English, in red 

Before reading both versions,  please note that teacher Stieneke speaks many languages and has noticed that almost all children who start violin lessons with her usually pick up enough (violin) Dutch to follow the lessons. Former foreign students even claim they learned Dutchonlybecause they participated in these violin lessons! And that their only Dutch friends are their violin mates…

Opzegging

Bij nieuwe leerlingen is er in de eerste week  gelegenheid de lessen weer te stoppen of is er – in overleg, na de eerste les in september –  een proeftijd tot Kerst. Daarna is men lesgeld verschuldigd tot eind juni. 

Stopping lessons:

New students can decide to not continue lessons in the violin school during the first week of school. After this first weekpayment for the whole year is duetill the end of June

De opzegtermijn voor Suzuki-leerlingen  in een lopende cursus is 3 maanden vóór het volgende seizoen . Het opzegmoment is dus  op 1 juni: drie maanden voor het begin van het nieuwe schooljaar. Tot dan dient tijdig en volledig te worden betaald. Bij opzegging in juni  nà 1 juni dient dus de maand september nog betaald te worden.  De opzegtermijn na juni is 3 maanden, (dus bijvoorbeeld: opzegging  in september = na aanvang van het nieuwe schooljaar dus betaalt men tot 1 december ). Bij niet tijdige betaling wordt één volgende termijn in rekening gebracht.

Bij verhuizing ver buiten Den Haag dient een uitschrijvingsbewijs getoond te worden.  Hier geldt eveneens een opzegtermijn van 3 maanden.

Bij opzeggingen na 1 september tijdens het lopende jaar dient het lesgeld volledig te worden betaald tot het einde van het schooljaar, eind juni.

Wie de tweede les in september afneemt gaat automatisch hiermee akkoord.

For current Suzuki students: you can decide to stop lessons for the next school year, three months before that year starts, so on June 1st. When you decide to stop during the school year you still pay till the end of June.

When during the summer holidays you decide to stop, you still pay the month of September. 

Also when you move during the school year, there is a 3 month period after which you do not have to pay any more, upon showing your “uitschrijfbewijs” from the municipal of The Hague.

Whoever continues taking lessons after the first week of September automatically agrees to these regulations.

Informeel afscheid van de groep

Als een kind niet langer in een groep zit wordt hij gemist door die groep, vaak pas maanden later. Daarom is het gebruikelijk dat kindlief nog een laatste keer komt en aan het begin of eind van de les vertelt wat hij nu gaat doen ( verhuizen, een ander instrument, een andere juf, stoppen met muziek vanwege  uitverkiezing in de selectie training hockey, voetbal, ballet of turnen) en vervolgens trakteert op iets. Als dan ooit een kind ineens, out of the blue, midden in een les zegt:  ‘waar is X?’ of: ‘ X is er niet’ zeg ik dan:  ‘ Ja, weet je nog dat X ….. ? Wie weet nog waarop X toen trakteerde?   “O ja……” klikt het dan, en gaan we weer verder met de les…..

Informal goodbye to  the group

When a child leaves the group he always is missed, somethimens immedeiately, sometimes  months later. That is why the custom arose to have the child join the last time and tell – at the beginning of the class or at the end- what the near future will bring: move out of town, choice of a different instrument, change of teacher, or more time needed for the hockey or football or ballet selection group. He also will hand out a treat or remembrance.  Thus, when out of the blue, a child asks – sometimes months later – ‘Where  is X?’ I can say: ‘Remember he ….?’ And ‘Who remembers what he treated you with?’ Then a big sigh and ‘ Oh, yes….’ and we continue the lesson…..

Regels en wensen van het Vioolhuis

Waarom regels en wensen?

Vioolhuis Riouwstraat 23 is een bijzonder huis. Er klinkt altijd veel muziek. Dat komt omdat Juffie Stieneke er les geeft aan veel kinderen. Ook logeren er wel eens andere gasten en musici die in het Vioolhuis mogen studeren, zoals Herr Schaefer. Daarnaast wonen Juffie Stieneke, meneer Voorhoeve en de hond Thor uit Wales er. En bovendien zijn er ook nog buren en andere buurtbewoners. Allemaal mensen met verschillende wensen, waarvoor we hier aandacht en begrip vragen. We hebben een aantal regels en wensen op een rijtje gezet opdat iedereen kan genieten van het Vioolhuis en van de muziek die er gemaakt wordt!

Voor de deur van het Vioolhuis Riouwstraat 23

Liever geen fietsen voor huisnummers 21 en 25. Aan de overkant van de straat is meer plaats.

Alleen aanbellen als de deur nog niet open staat. Gebruik de geelkoperen deurbel: twee keer kort bellen.
De (ouder van de) eerste leerling laat de deur voor medeleerlingen open, en wacht tot die arriveren.

Laat de deur niet onbeheerd open staan! Er zijn inbrekers geweest.
Als je weggaat, controleer je met je moeder of je de deur achter je in het slot trok.

Vóór de les

Zorg dat je 5 minuten voor de les aanwezig bent om je viool uit te pakken

Schoenen uitdoen, eventueel slofjes meenemen en aan doen?
Vioolkist dichtdoen als je je stok en viool en kussentje gepakt hebt.
Rustig wachten totdat de vorige les is afgelopen in de “vioolkeuken” naast de leskamer op de eerste etage.
Geen vioolkisten op de traptreden want dan struikelen mensen.
Groep 1 en 3: boven in de gang uitpakken.
Groep 2 en 4: beneden in de gang uitpakken.
Bij individuele lessen kunnen  leerlingen vioolkist in de leskamer uitpakken, ook jas daar uit en in.

Tijdens de les

Broertjes en zusjes mogen bij de les zitten als ze stil kunnen zijn. Ze mogen natuurlijk ook spelen in de vioolkeuken naast de leskamer. Hun ouders of begeleiders gaan vlak bij de vioolkeuken zitten en letten erop dat de keuken na het spelen weer netjes wordt achtergelaten.

Ouders of begeleiders maken in het vioolschrift aantekeningen. Neem de speciale blauwe pen (lievelingskleur van de juf) mee. En de speciale viooltas, dat werkt erg goed.
De ouderlijke aanwezigheid is van groot belang. Ook de aandacht voor het kind. Kinderen voelen zich snel niet gezien als ze omkijken en moeder “bezig” zien op een tablet of telefoon. Daarom geldt in de les:

Geen smartphones/tablets in de les, wel schriften en pennen. Ook broertjes en zusjes niet. Er is speelgoed voor alle leeftijden in de vioolkeuken

 

Graag daar ouderlijk toezicht zodat een 2-jarige niet speelgoed voor een 8-jarige overhoop gooit…

Een uitzondering hierop is het opnemen van een studeerfilmpje van de lespunten voor de volgende les al dan niet na aansporing van Juffie Stieneke- prima voor eigen gebruik (studie en thuisdoeleinden), maar niet om te plaatsen op YouTube, Faceboek o.i.d. . Door op deze manier te werken, film je alleen de dingen waar je thuis ook daadwerkelijk mee aan de slag kan 🙂

Instructies bedoeld voor de hele groep graag naar viooljuf@gmail.com  die dat dan die avond doorstuurt aan iedereen van de groep.

Na de les

• De juf maakt ook studeer video’s. De link krijgt u als studeer- begeleiding service.

Overige afspraken

De WC voor de leerlingen en ouders is die op de begane grond. Dus –beetje onlogisch – niet op de les etage!
Richting: Binnenkomen voor de les in de leskamer via de vioolkeuken en weggaan via de deur achter de piano. Zachtjes de trap af.

Juffie Stieneke is niet aansprakelijk voor wat er buiten de leskamer plaats vindt.

Concert uitvoeringen op Sociale Media na goedkeuring van de juf ☺ De juf ontvangt uw foto’s graag op email: viooljuf@gmail.com

Tijdens de Gypsy Academy geldt hetzelfde: de juf maakt tegenwoordig video’s met uitsluitend effectief TE STUDEREN materiaal, voor thuis en publiceert dat op YouTube, en stuurt jullie alle toepasselijke links! Dus eigen opnames hoeven niet meer. Uitzondering: individuele lessen van Herr Schaefer – jullie juf werkt aan een video boek en waardeert instructie van hem voor dit doel opgenomen? ?

Vraagje

Facebook: Zouden jullie bij publicatie (filmpjes van optredens en/of foto’s) “De Jonge Violisten” willen taggen?
Graag hulp bij Facebook en ervaringen met Linked in, waarvoor jullie juf nu pas wakker begint te worden, na jaren intensieve training bij Apple…

• •

• •

Waarom regels en wensen?

Vioolhuis Riouwstraat 23 is een bijzonder huis. Er klinkt altijd veel muziek. Dat komt omdat Juffie Stieneke er les geeft aan veel kinderen. Ook logeren er wel eens andere gasten en musici die in het Vioolhuis mogen studeren, zoals Herr Schaefer. Daarnaast wonen Juffie Stieneke, meneer Voorhoeve en de hond Thor uit Wales er. En bovendien zijn er ook nog buren en andere buurtbewoners. Allemaal mensen met verschillende wensen, waarvoor we hier aandacht en begrip vragen. We hebben een aantal regels en wensen op een rijtje gezet opdat iedereen kan genieten van het Vioolhuis en van de muziek die er gemaakt wordt!

Voor de deur van het Vioolhuis Riouwstraat 23

 • Liever geen fietsen voor huisnummers 21 en 25. Aan de overkant van de straat is meer plaats.
 • De bank van de buren is privé. Kinderen graag niet erop klimmen of intens naar binnen kijken…
 • Alleen aanbellen als de deur nog niet open staat. Gebruik de geelkoperen deurbel: twee keer kort bellen.
 • De (ouder van de) eerste leerling laat de deur voor medeleerlingen open, en wacht tot die arriveren.
 • Laat de deur niet onbeheerd open staan! Er zijn inbrekers geweest.
  Als je weggaat, controleer je met je moeder of je de deur achter je in het slot trok.

Vóór de les

 • Zorg dat je 5 minuten voor de les aanwezig bent om je viool uit te pakken
 • Schoenen uitdoen, eventueel slofjes meenemen en aan doen?
 • Vioolkist dichtdoen als je je stok en viool en kussentje gepakt hebt.
 • Rustig wachten totdat de vorige les is afgelopen in de “vioolkeuken” naast de leskamer op de eerste etage.
 • Geen vioolkisten op de traptreden want dan struikelen mensen.
 • Groep 1 en 3: beneden in de gang uitpakken.
  Groep 2 en 4: boven in de gang
 • Ochtend leerlingen vioolkist in de leskamer uitpakken, ook jas daar uit en in.

Tijdens de les

 • Broertjes en zusjes mogen bij de les zitten als ze stil kunnen zijn. Ze mogen natuurlijk ook spelen in de vioolkeuken naast de leskamer. Hun ouders of begeleiders gaan vlak bij de vioolkeuken zitten en letten erop dat de keuken na het spelen weer netjes wordt achtergelaten.
 • Ouders of begeleiders maken in het vioolschrift aantekeningen. Neem de speciale blauwe pen (lievelingskleur van de juf) mee. Een speciale viooltas werkt erg
 • De ouderlijke aanwezigheid is van groot belang. Ook de aandacht voor het kind. Kinderen voelen zich snel niet geien als ze omkijken en moeder “bezig” zien op een tablet of telefoon. Daarom geldt in de les:
 • Geen smartphones/tablets in/tijdens de les, wel schriften en pennen. Ook broertjes en zusjes niet. Er is speelgoed voor alle leeftijden in de vioolkeuken. Graag daar ouderlijk toezicht zodat een 2-jarige niet speelgoed voor een 8-jarige overhoop gooit…
 • Een uitzondering hierop is het studeerfilmpje van de lespunten voor de volgende les al dan niet na aansporing van Juffie Stieneke- prima voor eigen gebruik (studie en thuisdoeleinden), maar niet om te plaatsen op YouTube, Faceboek o.i.d. In de laatste 4 minuten van de les. Door op deze manier te werken, film je alleen de dingen waar je thuis ook daadwerkelijk mee aan de slag kan ☺
  Instructies bedoeld voor de hele groep graag naar viooljuf@gmail.com die dat dan die avond doorstuurt aan iedereen van de groep.

Na de les

 • De juf maakt sinds februari studeer video’s. De link krijgt u als studeer- begeleiding servic

Overige afspraken

 • De WC voor de leerlingen en ouders is die op de begane grond. Dus –beetje onlogisch – niet op de les
 • Richting: Binnenkomen voor de les in de leskamer via de vioolkeuken en weggaan via de deur achter de piano. Zachtjes de trap af.
 • Juffie Stieneke is niet aansprakelijk voor wat er buiten de leskamer plaats vindt.
 • Concert uitvoeringen op Sociale Media na goedkeuring van de juf ☺
 • De juf ontvangt uw foto’s graag op email: viooljuf@gmail.com
 • Tijdens de Gypsy Academy geldt hetzelfde: de juf maakt tegenwoordig video’s met uitsluitend effectief TE STUDEREN materiaal, voor thuis en publiceert dat op YouTube, en stuurt jullie alle toepasselijke links! Dus eigen opnames hoeven niet meer. Uitzondering: individuele lessen van Herr Schaefer – jullie juf werkt aan een video boek en waardeert instructie van hem voor dit doel opgenomen? ?

 

 • Vraagje
 • Facebook: Zouden jullie bij publicatie (filmpjes van optredens en/of foto’s) “De Jonge Violisten” willen taggen?
 • Graag hulp bij Facebook en ervaringen met Linked in, waarvoor jullie juf nu pas wakker begint te worden, na een dik jaar intensieve training bij Apple…

Klik VOOR EEN GROTERE VERSIE  hier als ouder van een groep 4 of 5 kind