1. Morgen kommt der Weihnachtsmann

Morgen kommt der Weihnachtsmann,
Kommt mit seinen Gaben.
Bunte Lichter, Silberzier,
Kind und Krippe, Schaf und Stier
Zottelbär und Panthertier,
Möcht’ ich gerne haben

2 Stil nu, stil nu

Stil nu, stil nu, maak geen gerucht
Stil nu, stil nu, ‘t ruist al door de lucht 
’
t Wonder komt heel zachtjes aan
‘t Kerstkind wil naar binnen gaan
Sil nu, stil nu, maak geen gerucht

2a Duits Stille, stille
Stille, stille, kein Geräusch gemacht! 2x
Darum seid mir alle still,
Weil mein Kind nun schlafen will.
Stille, stille, kein Geräusch gemacht!

3. Luidt klokjes klingelingeling

Luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling.
Doe je boodschap horen: ’t Kerstkind is geboren.
Voor die blijde klanken, willen wij nu danken.
Luidt klokjes klingelingeling, Luidt klokjes kling.

Luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling.
Kerstmis is gekomen, met zijn groene bomen
en in alle landen, gaan de kaarsjes branden.
Luidt klokjes klingelingeling, luidt klokjes kling.

4. Maria, die zoude naar Bethlehem gaan  (Vlaams kerstlied – 1600)

Maria, die zoude naar Bethlehem gaan
Kerstavond voor den noene (15 uur)
En Josef zoud’ al met haar gaan
Al om haar gezelschap te hoeden

Het hageld’ en ’t sneeuwde, en ’t was er zo koud
De rijp lag op de daken
En Jozef tot Maria sprak
“Maria wat zullen wij maken(doen)?”

Maria die zeide: ” Ik ben er zo moe, 
l
aat ons een weinig rusten?”
“Laat ons een weinig verder gaan,
aan een huizeke zullen wij rusten.”

Zij kwamen – een weinig verder gegaan –
tot aan een boerenschure.
‘t Is daar waar ’t kind Jezus geboren werd;
daar sloten noch vensters noch deuren.

5. Het daghet in het oosten

1. Het daghet in het oosten
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

3. Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten,
begroeten ’t morgenrood.

4. De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

5. Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal

6. Het komt een schip geladen
,
Het komt een schip geladen,
Tot aan het hoogste boord.
Maria houdt het roeder,
Die engel stuurt het voort.

In een zo stille waghen,
Komt ons dat schip aan land.
Het brengt ons rijke gaven,
Een Zoon is ons gezand.

Het ligt in ene kribbe,
Dat lieve kleine Kind,
In ener beesten kribbe,
In arme doekelkijn.

Het ligt in ene wiege,
Dat lieve Kindelijn.
Het lichtet als een spiegel,
Geloved moet het zijn.

7. Vom Himmel hoch

Vom Himmel hoch da komm ich her.
Ich bring’ euch gute neue Mär,
Der guten Mär bring ich so viel,
Davon ich sing’n und sagen will.

2. Euch ist ein Kindlein heut’
geborn Von einer Jungfrau auserkorn,
Ein Kindelein, so zart und fein,
Das soll eu’r Freud und Wonne sein.

7a Engels

From heaven above to earth I come
To bear good news to every home;
Glad tidings of great joy I bring
Whereof I now will say and sing

7b Nederlands

1. Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal,
dat ik vertel in mensen taal.

2. ’t Is van een moeder, die vannacht
een kindje kreeg en dankbaar lacht.
‘t Is van een kindje, lief en klein,
dat wil altijd je helper zijn.

3. Let goed op wat ik je vertel,
dan vind je vast dat Kindje wel;
‘t Ligt in een kribbe in een stal;
toch is Hij koning van ‘t heelal.

4. Ere zij God! Hij zendt Zijn Zoon.
De eng’len zingen wonderschoon.
Zo wensen zij ons allen saam
een goed nieuwjaar in Jezus’ naam.

8. De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden getrouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
‘t liep tegen het nieuwe jaar

Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Toen vlamd’ er een straal uit hun ogen
En viel op het kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij ’t kindje neer.

9. Herders, Hij is geboren (uit 1669)

Herders, Hij is geboren in ‘t midden van de nacht.
Die zo lang van tevoren de wereld heeft verwacht.
“Vrolijk, o herderkens”, zongen ons d’engelkens,
zongen met blijde stem: “Haast u naar Bethlehem”.

Als wij daar zijn gekomen, ziet een klein Kindeken,
ligt op ‘t stro nieuw geboren, zoet als een lammeken.
D’oogskens van stonden aan zag men vol tranen staan,
‘t weende uit druk en rouw in deze straffe kou.

Ik nam mijn fluitje, een ander die nam zijn moezelken,
en speelden met elkander voor ‘t zoete Kindeken.
Na, na, na, Kindje teer, sus, sus en krijt niet meer,
doet uw klein oogskens toe, zij zijn van ‘t krijten moe

‘t Kindje begon te slapen, de moeder sprak ons aan
“Lieve herderkens samen, wilt zoetjes buiten gaan.
Jullie zij peis en vree, dat brengt mijn Kind u mee,
want het is God uw Heer, komt morgen nog eens weer.

10. Er is een kindeke

Er is een kindeke geboren op aard
Er is een kindeke geboren op aard
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal

Er is een kindeke geboren in ‘t strooi
Er is een kindeke geboren in ‘t strooi
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi
‘t Lag in een kribje gedekt met wat hooi

‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar
‘t Kwam op de aarde voor ons allegaar
Het wenst ons allen: “Gelukkig nieuwjaar”
Het wenst ons allen: “Gelukkig nieuwjaar”

11. Eeuwen geleden

Eeuwen geleden
Kwamen getreden
Herders in Bethlehems arme stal
Zacht ziet de moeder neer
op ‘t kindje klein en teer;
‘t Hemelse licht schijnt overal

Kindje in de heil’ge nacht
Dat ons Gods liefde bracht
Ook wij staan om uw krib geschaard
Lief, heilig kindekijn Nu wij zo stille zijn
Klinkt zacht en teder: “Vrede op aard”

 

12 Geen wiegje als rustplaats (Luther, 1885)

Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was ‘t weleer,
waar ‘t Kindeke Jezus lei zijn hoofdje terneer.
De sterren, zij keken van de hemel zo mooi,
naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in het hooi.

12a Away in a manger

Away in a manger, no crib for the bed,
The little Lord Jesus laid down his sweet head.
The stars in the sky looked down where he lay,
The little Lord Jesus asleep in the hay.

The cattle are lowing, the Baby awakes,
But little Lord Jesus, no crying He makes;
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky
And stay by my bed side til morning is nigh.

Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
Close by me forever, and love me, I pray;
Bless all the dear children in Thy tender care,
And fit us for Heaven to live with Thee there.

13. Midden in de Winternacht – Catalaans Kerstlied

1 Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons ’t heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
’t Kerstkind is geboren!

2 Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
’t Kerstkind is geboren!

3. Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeiden alle bomen,
want het aardse paradijs is die (van)nacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, Herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
t Kerstkind is geboren!

4. Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister
Want de dag is niet meer ver, bode van de luister
Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan
Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
Kere om, kere om, laat de beltrom horen
t Kerstkind is geboren!

14. Hoe leit dit kindeke

Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

Sa ras dan, herderkens komt naar de stal
Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer

En gij, o engeltjes, komt ook hier bij
Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij.
Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,
Ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer .

15. O kindeke klein, o kindeke teer (1508)

;
O kindeke klein, o kindeke teer
Van hoge hemel daalt gij neer
Verlaat uws vaders heerlijk huis
Wordt arm en hulp’loos, draagt een kruis
O kindeke klein, o kindeke teer

15a.O Jesulein süß
O Jesulein süß! O Jesulein mild!
des Vaters Will’n hast du erfüllt;
bist kommen aus dem Himmelreich,
uns armen Menschen worden gleich,
O Jesulein süß! O Jesulein mild!

O Jesulein süß! O Jesulein mild!
Du bist der Lieb ein Ebenbild:
zünd an in uns der Liebe Flamm,
dass wir dich lieben allzusamm,
O Jesulein süß! O Jesulein mild!
O little one mild.

15b Engels

O little one sweet,
O little one mild,
thy Father’s purpose thou hast fulfilled;
thou cam’st from heav’n to mortal ken
equal to be with us poor men,
O little one sweet,O little one mild,

16. Klein, klein Jezuken

Klein, klein Jezuken Hebt ge zulke kou
Kom in mijn harteke wonen
En maak’ u daar een schouw
Wij zullen een vuurtje stoken
Wij zullen een pappeke koken
En breng er uw liefste moederke mee
Dan zijn wij allen tevree

17. Nu zijt wellekome
;
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer (ver)
Nu zijt wellekome uit de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer 
   Kyrie-eleis

Herders op den velde, hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten ‘t niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth’lem is de stede, daar is ‘t geschied voorwaar 
   Kyrie-eleis

Wijzen uit het Oosten, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z’offerden ootmoediglijk myrrh’ wierook ende goud 
’
t Eren van dat kindje, dat alle ding behoudt 
   Kyrie-eleis

18. O come little children

O come, little children, O come one and all,
To Bethlehem hasten, to the manger so small,
The shepherds are kneeling, with hearts full of love
While angels sing loud hallelujahs above

Duits: Ihr Kinderlein kommet

Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all,
zur Krippe her kommet, in Betlehem Stall,
und seht was in dieser hochheiligen Nacht,
der Vater im Himmel für Freude uns macht.

 

Komt kinderen treedt nader , gij kleinsten vooral
Knielt neder bij ’t kribje van Bethlehems stal
En ziet hoe vol liefde deez’ heilige nacht
de Heer Zijn belofte op aarde volbracht

19. Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

20 Entre le bœuf et l’âne gris

Entre le bœuf et l’âne gris
Dort, dort, dort le petit fils
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour de ce grand dieu d’amour.

2 Entre les deux bras de Marie
Dort, dort, dort le fruit de vie
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour …..

3 Entre les roses et les lys
Dort, dort, dort le petit fils
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour ….

4 Entre les pastoureaux jolis
Dort, dort, Jésus qui sourit
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour…

5 En ce beau jour si solennel
Dort, dort, dort l’Emmanuel
Mille anges divins, mille séraphins
Volent à l’entour…

21. Komt allen tezamen

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren
Refrein:
(Vrouwen) Komt, laten wij aanbidden,
(Mannen) Komt, laten wij aanbidden, 

(Allen) Komt laten wij aanbidden die Koning.

2 De hemelse eng’len riepen eens de herders
weg van de kudde naar ‘t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! Komt…3 O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
neem onze liefd’ in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt….

21a Engels: O come all ye faithful

O come, all ye faithful, Joyful and triumphant
O come ye, o come ye to Bethlehem
Come and behold Him Born the King of Angels!
O come, let us adore Him 3x Christ the Lord

Sing, choirs of angels, sing in exultation,
Sing, all ye citizens of Heaven above!
Glory to God, glory in the highest:
O come, let us adore Him, (3×)
Christ the Lord.Adeste fideles

Latijn
Adeste, fideles, laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum,
Venite adoremus (ter), Dominum.

Deum de Deo, lumen de lumine

Gestant puellæ viscera

Deum verum, genitum non factum.
Venite adoremus (3×)Dominum.

22. ’t Is Geboren het Godd’lijk Kind

‘t Is geboren het godd’lijk kind 
Jubel hemel, en jubel aarde 
’
t Is geboren het godd’lijk kind 
Dat ons allen zo zeer bemint
In een stal ligt dat Godd’lijk Kind, 
op wat stro moet ‘t Zijn leden spreien,
in een stal ligt dat Godd’lijk Kind, 
waar Zijn moeder ‘t in doekjes windt.

‘t Is geboren het godd’lijk kind 
komt herders, speelt op uw feestschalmeien, 
’
t is geboren, ‘t Godd’lijk Kind, 
dat ons allen zo teer bemint.

22a Il Est Né Le Divin Enfant

Chorus: Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement!

Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.
Chorus

Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant!
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant !
Qu’il est doux ce divin enfant !
Chorus

Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement!
Chorus

24. Ere zij God

Ere zij god, Ere zij God
In den hoge, in den hoge, in den hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen.

25. O denneboom

O denneboom, o denneboom,
hoe lief zijn mij uw blaad’ren
Het groeit in barre wintertijd
als sneeuw op aarde licht verspreidt.
o denneboom, o denneboom,
hoe lief zijn mij uw blaad’ren

O denneboom, o denneboom,
wat wil uw kleed mij leren.
Gij bloeit en groeit ten alle tijd
en voorspelt ons standvastigheid.
O denneboom, o denneboom,
wat wil uw kleed mij leren.

Duits: O Tannenbaum (1824)

;

O Tannenbaum, o Tannenbaum
Wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein, auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!

Engels: O Christmas Tree

O Christmas Tree,
Your branches green delight us!
They’re green when summer days are bright,
They’re green when winter snow is white.
O Christmas Tree, O Christmas Tree,
Your branches green delight us!

O Christmas tree, O Christmas tree,
How lovely are thy branches!
Not only green when summer’s here
But in the coldest time of year.
O Christmas tree, O Christmas tree,
How lovely are thy branches!

Frans: Mon beau sapin

Mon beau sapin, Roi des forêts
Que j’aime ta verdure
Quand, par l’hiver, Bois et guérets
Sont dépouillés De leurs attraits
Mon beau sapin Roi des forêts
Tu gardes ta parure77

26. Maria durch ein Dornwald ging
Tekst en melodie 17e eeuw Bewerking SVP

Maria durch ein Dornwald ging,
Kyrie eleison.
Maria durch ein Dornwald ging,
der hat in sieben Jahr’n kein Laub getragen.
Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?
Kyrie eleison.
Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,
das trug Maria unter ihrem Herzen.
Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,
Kyrie eleison.
Als das Kindlein durch den Wald getragen,
da haben die Dornen Rosen getragen.
Jesus und Maria.

27. Een roze, fris ontloken

Een roze, fris ontloken, uit tere wortel kwam,
want d’ oudheid had gesproken:”Zij bloeit uit Jesse’s stam”
Die heeft een bloem gebracht al in de koude winter
te midden van de nacht.

Duits: Es ist ein Ros entsprungen
Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht

2. Das Röslein, das ich meine,
davon Isaias sagt,
ist Maria die reine,
die uns das Blümlein bracht.
Aus Gottes ew’gem Rat
hat sie ein Kind geboren
und blieb ein reine Magd.

Engels: A great and mighty wonder
A great and mighty wonder,
a full and holy cure:
The virgin bears the Infant
with virgin honor pure!
Repeat the hymn again:
“To God on high be glory
And peace on earth to men!”

28. Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht, 
D
ie miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal, 
|
Hij, der schepselen Heer 2x

Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint, 
o
ok voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd. 
L
eer me U danken daarvoor 2x

Stille nacht, heilige nacht,
Alles slaapt, sluimert zacht.
Eenzaam waakt het hoogheilige paar,
Lieflijk Kindje met goud in het haar,
Sluimert in hemelse rust 2x

Duits: Stille Nacht, Heil’ge Nacht

Stille Nacht! Heil’ge Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knab’ im lockigen Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!

28b Engels Silent night, Holy night

Silent night, Holy night
All is calm, All is bright
‘Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace 2x

Frans: Douce nuit

Douce nuit, sainte nuit!
Dans les cieux ! L’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour infini! 2x

29. Once in Royal David’s city

1 Once in royal David’s city
stood a lowly cattle shed,
where a mother laid her baby
in a manger for His bed:
Mary was that mother mild,
Jesus Christ, her little child.

2 He came down to earth from heaven
who is God and Lord of all,
and His shelter was a stable,
and His cradle was a stall:
with the poor and meek and lowly
lived on earth our Savior holy.

30. God rest ye merry gentlemen (oud Engels volkslied)

God rest ye merry gentlemen Let nothing you dismay
Remember Christ our Savior Was born on Christmas Day
To save us all from Satan’s pow’r When we were gone astray
Oh tidings of comfort and joy, comfort and joy
Oh tidings of comfort and joy

2. In Bethlehem, in Israel This blessed Babe was born
And laid within a manger Upon this blessed morn
The which His Mother MaryDid nothing take in scorn
Oh tidings of comfort and joy…

3. From God our Heavenly Father A blessed Angel came,
And unto certain Shepherds Brought tidings of the same,
How that in Bethlehem was born The Son of God by name.
Oh tidings of comfort and joy…

4. The shepherds at those tidings, rejoiced much in mind
And left their flocks a-feeding in tempest, storm and wind
And went to Bethlehem straightway, the Son of God to find
Oh tidings of comfort and joy…

31. The first of Nowell

The first Noël, the angel did say
Was to certain poor shepherds in fields as they lay
In fields where they lay keeping their sheep
On a cold winter’s night that was so deep
Noël, Noël, Noël, Noël born is the King of Israel

They looked up and saw a star
Shining in the East beyond them far
And to the earth it gave great light
And so it continued both day and night
Noël, Noël, Noël, Noël Born is the King of Israel

33. Rudolph the red-nosed reindeer
Rudolph, the red-nosed reindeer had a very shiny nose 
a
nd if you ever saw it you would even say it glows.
All of the other reindeer used to laugh and call him names 
T
hey never let poor Rudolph join in any reindeer games.

Then one foggy Christmas eve Santa came to say:
“Rudolph with your nose so bright, won’t you guide my sleigh tonight?”
Then all the reindeer loved him
as they shouted out with glee,
Rudolph the red-nosed reindeer,
you’ll go down in history!

34 Jingle Bells

Jingle bells, jingle bells Jingle all the way
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh, hey
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh what fun it is to ride
In a one-horse open sleigh

Dashing through the snow
In a one-horse open sleigh
O’er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtails ring
Making spirits bright
What fun it is to ride and sing
A sleighing song tonight.

35. We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas 3x  And a happy new yearGood tidings we bring To you and your kin
good tidings for Christmas And a happy new year

We all want some figgy pudding 3x And bring some right here!

We won’t go until we get some 3x So bring it right now!

36/22 Frans: Les Anges dans nos campagnes

Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux.
Gloria in “etsjelsis” Deo, Gloria in excelsis Deo.Bergers, pour qui cette fête ? Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête mérite ces cris triomphants ?
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.

Cherchons tous l’heureux village qui l’a vu naître sous ses toits.
Offrons-lui le tendre hommage et de nos coeurs et de nos voix.
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo

Engels Angels, from the realms of glory
Angels, from the realms of glory,
Wing your flight o’er all the earth;
Ye who sang creation’s story,
Now proclaim Messiah’s birth:
Gloria…

Nederlands
Engelkens door ‘t luchtruim zwevend Zongen zo blij zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht
Gloria in excelsis Deo 2x

37 In dulci jubilo

1. In dulci jubilo (in een zoete jubel)
Nun singet und seid froh!
Unsers Herzens Wonne
Liegt in praesipio (kribbe)
Und leuchtet wie die Sonne
Matris in gremio,(op de schoot van zijn moeder )
Alpha es et O!

2. O Jesu parvule (Jezus klein)
Nach dir ist mir so weh!
Tröst mir mein Gemüte
O puer optime (onovertroffen Kind)
Durch alle deine Güte
O princeps gloriae.(o vorst der heerlijkheid)
Trahe me post te! (trek me achter u aan)

3 .O Patris caritas! (liefde van de vader)
O Nati lenitas! (mildheid van de zoon)
Wir wären all verloren
Per nostra crimina (door onze zonden)
So hat er uns erworben
Caelorum gaudia (hemelse vreugden)
Eia, wären wir da!

4. Ubi sunt gaudia (waar zijn de vreugden)?
Nirgend mehr denn da!
Da die Engel singen
Novi cantica,(nieuwe liederen)
Und die Schellen klingen
In regis curia.(aan het hof van de Koning)
Eia, wären wir da!

38 Good King Wenceslas

Good King Wenceslas looked out on the Feast of Stephen,
When the snow lay round about, deep and crisp and even.
Brightly shone the moon that night, though the frost was cruel,
When a poor man came in sight, gathering winter fuel.

“Hither, page, and stand by me, if thou know’st it, telling,
Yonder peasant, who is he? Where and what his dwelling?”
“Sire, he lives a good league hence, underneath the mountain,
Right against the forest fence, by Saint Agnes’ fountain.”

“Bring me flesh and bring me wine, bring me pine logs hither,
Thou and I will see him dine, when we bear them thither.”
Page and monarch, forth they went, forth they went together,
Through the rude wind’s wild lament and the bitter weather.

39 Deck the halls
Deck the hall with boughs of holly,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la!
‘Tis the season to be jolly,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la!
Fill the meadcup, drain the barrel,
Fa, la, la, la, la, la, la, la!
Troul the ancient Christmas carol,
Fa, la, la, la, la, la, la, la!

See the flowing bowl before us,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la!
Strike the harp and join the chorus.
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la!
Follow me in merry measure,
Fa, la, la, la, la, la, la, la!
While I sing of beauty’s treasure,
Fa, la, la, la, la, la, la, la, la

40. Ding dong merrily on high

Ding dong merrily on high,
In heav’n the bells are ringing:
Ding dong! verily the sky
Is riv’n with angel singing
Gloria Hosanna in excelsis!
Gloria Hosanna in excelsis!

41. The holly and the ivy

The holly and the ivy,
When they are both full grown,
Of all the trees that are in the wood,
The holly bears the crown.
The rising of the sun
And the running of the deer,
The playing of the merry organ,
Sweet singing in the choir.

42. Joy to world

Joy to world, the Lord is come;
Let earth receive her King.
Let ev’ry heart prepare Him room
And heaven and nature sing ( 3x )

43. O kom, o kom, Immanuël

O kom, o kom, Immanuël,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

43a Engels O come, O come, Emmanuel

O come, O come, Emmanuel
And ransom captive Israel
That mourns in lonely exile here
Until the Son of God appear
Rejoice, rejoice, Emmanuel
Shall come to thee, O Israel

44. Go, tell it on the mountain

Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere;
go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born.

While shepherds kept their watching o’er silent flocks by night,
behold, throughout the heavens there shone a holy light.

46 O Kersnacht, schooner dan de daegen (Vondel, 1637)

O Kersnacht, schooner dan de daegen,
Hoe kan Herodes ‘t licht verdraegen,
Dat in uw duisternisse blinckt,
En wort geviert en aengebeden?
Zijn hooghmoed luistert na geen reden,
Hoe schel die in zijn ooren klinckt.

47. Joseph, lieber Joseph mein

Joseph, lieber Joseph mein,
hilf mir wiegen das Kindelein!
Gott, der wird dein Lohner sein
im Himmelreich, der Jungfrau Sohn Maria.

Alle Menschen sollen zwar
mit ganzen Freuden kommen dar,
damit jeder nun erfahr’,
den uns gebar, die reine Magd Maria.

48. Schönster Herr Jesu

1. Schönster Herr Jesu,
Herrscher aller Herren,
Gottes und Marien Sohn,
dich will ich lieben,
dich will ich ehren,
meiner Seele Freud und Kron.

2. Schön sind die Wälder,
schöner[6] sind die Felder
in der schönen Frühlingszeit;
Jesus ist schöner,
Jesus ist reiner,
der unser traurig Herz erfreut.

3. Schön leucht’ die Sonne,
schöner leucht’ der Monde,
Und die Sternlein allzumal..
Jesus leucht schôner,
Jesus leucht reiner
als alle Engel im Himmelssaal

4. Schön sind die Blumen,
schöner sind die Menschen
in der frischen Jugendzeit;
sie müssen sterben,
müssen verderben:
Jesus bleibt in Ewigkeit.

5. Alle die Schönheit
Himmels und der Erden
ist verfasset in dir allein.
Nichts soll mir werden
lieber auf Erden
als du, schônster Jesu mein.

Engels

O little one sweet,
O little one mild,
thy Father’s purpose thou hast fulfilled;
thou cam’st from heav’n to mortal ken
equal to be with us poor men,
O little one sweet,O little one mild,