Algemene Voorwaarden

Lesvoorwaarden van de Vioolschool De Jonge Violisten

INSCHRIJVING

U kunt uw kind uitsluitend als leerling inschrijven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. De juf ontvsngt grsag een recent fotootje van ieder voor haar eigen plakboek….

De lessen voor nieuwe leerlingen starten in de eerste (lagere) schoolweek. Inschrijving geldt altijd voor het gehele cursusjaar. Vanaf het moment dat u in de eerste week de Welkomsbrief (bevestiging van plaatsing) ontvangen heeft, bent u verplicht het lesgeld te betalen (graag een kopie van de Ooievaarspas inleveren) Het lesgeld voor de eerste twee leerjaren bedraagt €880 inclusief de ouderbijdrage voor alle lesmateriaal en het 5/12 cadeau. Bij inschrijving na de aanvang van het lesjaar geldt de inschrijving voor het resterende gedeelte ervan.

Het cursusjaar begint op de eerste maandag na de zomervakantie en eindigt rond 24 juni. Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing ver buiten de stad  en indien schriftelijk gemeld. Deze opzegtermijn is drie maanden. Zie verder onder Op-en Afzeggingen 

Lesgeldplichtige voor minderjarige leerlingen is degene die de ouderlijke macht of voogdij uitoefent, of diegene die de onderhoudsplicht heeft. Het formulier moet door (een van) de ouders worden ondertekend. Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn daarmede wettelijk betaalplichtig.

DE STRIPPENKAART voor tijdelijke leerlingen 

Een strippenkaart is goed voor 10 lessen van een half uur (ofwel 5 lessen van een uur) De strippenkaart ontvangt u NA BETALING  van het Strippenkaart lesgeld. Men kan maximaal 2 strippenkaarten per jaar kopen.
Voor eventuele ongebruikte strippen aan het einde van het seizoen (Pinksteren) vindt GEEN restitutie plaats.

BETALINGEN

Het cursusgeld voor alle jaarcursussen moet altijd in maximaal twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. In uitzonderlijke gevallen kan – in overleg – in 3 termijnen VOORAF  worden betaald

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen worden  dus niet zomaar ingehaald of gecompenseerd – men kan een inhaalles boeken á €30 per half uur ( tbv het project: Violen voor Zuid Afrika)

Indien u niet tijdig betaalt wordt  na 1 week € 10,- administratiekosten (per factuur) in rekening gebracht.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden. met een  inschrijvingsbewijs van de gemeente.

Tussentijdse uitschrijving gedurende een lopend lesjaar om andere redenen is dus niet mogelijk

Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen, gericht aan juffie Stieneke, kunnen worden geaccepteerd.

Indien u zich als eerste jaars heeft ingeschreven voor het nieuwe cursusjaar en u wilt annuleren kan dit uitsluitend schriftelijk voor de tweede lesweek; erna wordt het totale cursusgeld in rekening gebracht.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk een email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt een vervanger gezocht. Maximaal vier uitgevallen lesweken per schooljaar worden mogelijk niet vervangen of op andere wijze gecompenseerd.

Lessen die door de leerling zelf verzuimd worden, kunnen helaas niet worden ingehaald. Een individuele inhaalles mag geboekt worden a €30 euro per half uur (tbv het project: Violen voor Zuid Afrika) 

Disclaimer

De Vioolschool besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website, maar kan niet garanderen dat de interne of externe links nog juist zullen zijn wanneer U deze bekijkt. De Vioolschool behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.