INSCHRIJVING

De lessen voor nieuwe leerlingen starten op de eerste maandag van de lagere school

Inschrijving geldt altijd voor het gehele schooljaar

Het jaar begint op 1 september en eindigt rond Sint Jan (24 juni).

Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing of langdurige ziekte.

Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn wettelijk betaalplichtig.

BETALINGEN

Het lesgeld wordt in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. Voor kortere cursussen moet altijd uiterlijk één week vóór aanvang van de cursus worden betaald.

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN

Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen kunnen worden geaccepteerd. Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden.

Deze uitschrijving gaat in op de eerste van de maand, volgend op die waarin de opzegging plaats vond.

Met of zonder afmelding niet komen de dag zelf: 100 % van het tarief.

LESVERZUIM / UITVAL

Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk per email bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt naar vervanging  vervanger gezocht. zoals in september 2016: Herr Schaefer neemt de lessen waar!

 Vioolhuis 23 behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.