Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden in geval van gebruik viool-van-de-juf

Juf en Huurder verklaren een overeenkomst te zijn aangegaan betreffende huur van een viool op maat, strijkstok, kist, hars, stofdoek, adreslabel van de juf aan de kist, hierna kortweg te noemen “Instrument”, waarbij onderstaande voorwaarden van toepassing zijn.

1. De huur begint bij het overhandigen van de viool, en  de toezegging van betaling van de eerste huurtermijn van 6 maanden PLUS een borg á € 50 (of € 100 bij de duurdere instrumenten)  daags erna.  Viool en stok zijn niet verzekerd. De minimale huurperiode is één kwartaal. Indien Huurder de overeenkomst wil beëindigen dient dit uiterlijk 2 weken voor afloop van het lopende kwartaal te geschieden.

2. Huurder dient juf te informeren indien er wijzigingen van het huisadres, telefoonnummer, emailadres of bankgegevens van toepassing zijn.

3. Huurder dient de huurtermijn in geval van automatische verlenging uiterlijk binnen 2 weken na aanvang van de nieuwe periode  contant te betalen met vermelding van naam en instrument code of nummer.

4. Huurder dient de verschuldigde borg samen met de 1e huurtermijn te betalen. Juf retourneert de borg in dezelfde envelop na inlevering van het instrument indien na inspectie door de juf geen gebreken zijn geconstateerd.

5. Huurder dient het gehuurde in goede staat te houden. Indien zich onverhoopt een schade voordoet dient de Huurder dit direct te melden aan de juf. Schade aan het Instrument is voor rekening van de Huurder.  Verlies ervan ook. Indien juf en Huurder niet tot overeenstemming kunnen komen over een schade zal in overleg een onafhankelijke schade expert worden ingeschakeld, waarbij het oordeel van de onafhankelijke schade expert bindend zal zijn voor beide partijen. Mankementen ontstaan bij normaal gebruik zoals snaarbreuk en overmatig verlies van de strijkstok beharing komen voor rekening van Huurder. Indien een leerling het instrument  een jaar heeft worden nieuwe snaren in rekening gebracht. Voor verse snaren wordt net als bij andere verhuurder €29.95 in rekening gebracht – zulks ter beoordling van de juf.  

6. Bij beëindiging van de overeenkomst retourneert Huurder het Instrument prompt bij de juf.

7. De juf is niet aansprakelijk voor schade en verlies geleden door Huurder of derden i.v.m. het Instrument.

 

02

September 

02

September 

02

September 

02

September