De kleine lettertjes bijgewerkt- te vergelijken met alg. vw!

INSCHRIJVING
De lessen voor nieuwe leerlingen starten op de eerste maandag van de lagere school
Inschrijving geldt altijd voor het gehele schooljaar
Het viooljaar begint op 1 september en eindigt rond Sint Jan (24 juni).

Voortijdig stoppen van de lessen is alleen mogelijk bij verhuizing of langdurige ziekte.
Ouders/verzorgers van leerlingen tot 21 jaar zijn wettelijk betaalplichtig.

BETALINGEN
Het lesgeld wordt in twee halfjaarlijkse termijnen vooraf betaald worden, dus de laatste week van augustus en de laatste week van januari. Voor kortere cursussen, zoals het Altviool-project of de pianoles in jaar 4, moet altijd uiterlijk op de eerste lesdag worden betaald.

Indien de betaling niet tijdig wordt ontvangen, wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Wanneer de betaling is ontvangen mogen de lessen worden hervat. Gemiste lessen zullen niet worden ingehaald of gecompenseerd.

BEËINDIGING VAN DE LESSEN
Uitsluitend schriftelijke uitschrijvingen kunnen worden geaccepteerd. Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk bij verhuizing naar een plaats buiten regio Haaglanden.
Deze uitschrijving gaat in op de eerste van de maand, volgend op die waarin de opzegging plaats vond.
Met of zonder afmelding niet komen (‘no show”) op de dag zelf? Dan is toch 100 % van het tarief verschuldigd.

LESVERZUIM / UITVAL
Kan door ziekte of verhindering van de docent een les geen doorgang vinden, dan ontvangt de leerling daarvan zo tijdig mogelijk per email en per WhatsApp bericht. Bij langdurige ziekte van de docent wordt naar vervanging  vervanger gezocht.

Disclaimer
Vioolhuis 23 behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen en is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

van oude website =========================================

Ziekte of verhindering  jaar 1, 2 en 3 Bij eventuele verhindering, graag  per email voor 12 uur afmelden.

Bij ziekte of verhindering van een leerling die individuele les heeft  bestaat de mogelijkheid om onderling met een andere leerling te ruilen in de week dat de leerling ziek/verhinderd is.  De les dient wel betaald te worden, ook al is 24 uur  of langer van te voren bekend. Na drie keer achtereen pech overleggen we even.

Bij ziekte van de docent vervallen de lessen. Als er meer dan 3 keer achter elkaar een week les uitvalt biedt  juffie Stieneke een extra les aan.

Bij verhindering van de docent kan de docent een andere lestijd in overleg aanbieden. Ziehttps://vioolles.info/gemiste-les-inhalen-make-up-lessons/

Tarief/roosterwijziging

Eventuele tarief of rooster wijzigingen zullen 3 maanden voor invoering op deze website worden bekendgemaakt, gewoonlijk in mei. Dan wordt  een proefrooster voor het volgende schooljaar opgesteld en kan er eventueel tot 1 juni opgezegd worden.

OPZEGGEN

Bij nieuwe leerlingen is er in de eerste week  gelegenheid de lessen weer te stoppen of is er – in overleg, na afspraak begin september –  een proeftijd tot  (erna gelden de normale regels voor opzeggen) Kerst. Na deze eerste week is men lesgeld verschuldigd tot eind juni. 

Voor iedere leerling  – groepsleerling of individuele leerling – geldt: opzeggingen dienen schriftelijk /per mail te geschieden. In februari/maart van het 5e lesjaar  – eventueel eerder: eind boek 7/8 – kijken we naar het meest geschikte vervolgtraject voor elke leerling.

De opzegtermijn voor Suzuki-leerlingen in een lopende cursus is 3 maanden vóór het volgende seizoen . Het opzegmoment is dus  op 1 juni: drie maanden voor het begin van het nieuwe schooljaar. Tot dan dient tijdig en volledig te worden betaald. Bij opzegging in juni  nà 1 juni dient dus de maand september nog betaald te worden.  De opzegtermijn na juni is 3 maanden, (dus bijvoorbeeld: opzegging  in september = na aanvang van het nieuwe schooljaar dus betaalt men tot 1 december ). Bij niet tijdige betaling wordt één volgende termijn in rekening gebracht.

Bij verhuizing ver buiten Den Haag dient een uitschrijvingsbewijs getoond te worden.  Hier geldt eveneens een opzegtermijn van 3 maanden.

Bij opzeggingen na 1 september tijdens het lopende jaar dient het lesgeld volledig te worden betaald tot het einde van het schooljaar, eind juni.

Wie de tweede les in september afneemt gaat automatisch  akkoord met deze voorwaarden.

?
?

Als Zzp-er volg ik dezelfde regels als die bij het Koorenhuis golden. Zoals de tarieven, lestijden en ook de regeling opzeggen. Bij het niet (tijdig) betalen tijdens het jaar – ook als een leerling niet meer op les komt, terwijl de ouders  nog gewoon betalingsplichtige zijn, zie ik mij genoodzaakt de deurwachter in te schakelen. 

De kosten worden dan verhaald op degene die een betalingsachterstand heeft. Na het eerste aanschrijven van de deurwaarder kan er zonder extra kosten – met uitzondering van €12.50 plus BTW  – binnen 14 dagen betaald worden.

Bij het in gebreke blijven van betalen legt de deurwaarder na 14 dagen beslag op het  salaris of eventueel de inboedel. In dat geval  komt men in een incasso- en dossiertraject en lopen de kosten op tot minimaal €150 extra.

Ik hoop dat het nooit met iemand zo ver hoeft te komen!